Căutare

Asistenta tehnica pentru revizuire si completare studiu de fezabilitate privind imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii si studii complemetare (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:176380
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Mihaela Lisinschi
GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32
Galati 800025
România
   +40 236460016/300
   +40 236460847
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176380/18.03.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala:  GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800025 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice si Evidenta Materialelor , Tel.  +40 236460016/300 , In atentia:  Mihaela Lisinschi , Email:  lisinschi.mihaela.violeta@afdj.ro , Fax:  +40 236460847 , Adresa internet (URL):  www.afdj.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activităţi portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru revizuire si completare studiu de fezabilitate privind imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii si studii complemetare
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare este sectorul de Dunare si zonele limitrofe acestuia, cuprins intre Portile de Fier II, de la km 863 si sectiunea Chiciu –Silistra, la km 375.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de “Asistenta tehnica pentru revizuirea si completarea studiului de fezabilitate privind imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii si studii complementare” avand ca obiectiv: •Realizarea STUDIULUI DE FEZABILITATE întocmit în conformitate cu cerintele UE si cerintele legislative specifice din România si Bulgaria si demonstrarea fezabilitatii tehnice, de mediu, financiare si economice a Variantei Preferate;•Elaborarea scenariilor in vederea selectarii variantei preferate care sa asigure integrarea masurilor specifice necesare pentru a minimiza efectele adverse asupra mediului;•Elaborarea EVALUARII ADECVATE si a STUDIULUI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI întocmite în conformitate cu legislatia româna si bulgara;•Pregatirea documentelor de licitatie pentru proiectarea, executia lucrarilor si pentru supervizarea acestora (pe model contract FIDIC Galben),In conformitate cu cerintele din Sectiunea II – Caiet de sarcini
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19,900,319 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2015/S250-459561 din 26.12.2015
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19   Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1)   Data atribuirii contractului 07.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 8
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HALCROW ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Str.Carol Davila,Nr.85, Camera A, Etaj 2, Sect.5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050453 , Romania , Tel.  +40 311065376 , Email:  madalina.popescu@ch2m.com, nicoleta.vasile@ch2m.com, dan.tarara@ch2m.com , Fax:  +40 311034189 , Adresa internet (URL):  www.ch2m.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19900350.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19900319.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 8395352.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri nerambursabile CEF-componenta FC in cuantum de 85% si Bugetul de Stat in cuantum de 15%
VI.2)   Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit celui a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2.Ofertantii încadrati în categoria IMM beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004. 3.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv diverse valori, cantitati sau altele asemenea. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 4.Nu se accepta oferte alternative. 5.In vederea facilitarii accesului la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va prezenta fisa privind datele de identificare ale ofertantului / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator (dupa caz) – Formularul 15 din Sectiunea III – FORMULARE.6. Documentatia poate fi accesata electronic in SEAP la adresa www.e-licitatii.ro7. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru nici un fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in cazul in care nu poate fi asigurata sursa de finantare pentru semnarea contractului.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS- SERVICIUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE SI RELATIA CU ORGANIZATIILE SINDICALE
Adresa postala:  STRADA PORTULUI NR.32 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800025 , Romania , Tel.  +40 236460016/308 , Email:  constantinescu.gina@afdj.ro , Fax:  +40 236460847
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 09:27
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.