Căutare

Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173945
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   MARINELA SANDITA
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 171
Slatina 230087
România
   +40 0249416964
   +40 0249416726
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii veterinare  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173945/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR OLT
Numar anunt: 173945 / 18.03.2017
Denumire contract: Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR OLT
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu, nr. 171 , Localitatea:  Slatina , Cod postal:  230087 , Romania , Punct(e) de contact:  MARINELA SANDITA , Tel.  +40 0249416964 , Email:  sandita-olt@ansv.ro, dsv.ot@rdslink.ro , Fax:  +40 0249416726 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe
Locul principal de prestare: Servicii sanitar veterinare se presteaza in judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 690, 493.74 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare pentru CSVA Slatina, CSVA Deveselu, CSVA Vadastrita, CSVA Poboru, CSVA Stoicanesti, CSVA Topana, CSVA Maruntei, CSVA Leleasca, Judetul Olt
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala pe Acord – cadru(2017+2018+2019) (fara T.V.A) :
1.690.493, 74 (fara T.V.A)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 690, 493.74 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 1% din valoarea estimata. Modul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie (una din urmatoarele variante): - Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; scrisoarea de garantie bancara este de preferat sa fie eliberata de o banca cu sediul în România si se va depune în original; sau - Ordin de plata ( vizat de banca ) in contul de trezorerie:RO 66 TREZ 50 65 005 XXX 000 237, deschis la Trezoreria Slatina sau - Numerar depus la casieria centrala a institutiei ( program de lucru cu publicul: 08.00 – 16.00 ), pentru sumele care nu depasesc valoarea de 5000 RON conform prevederilor legale in vigoare; Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile (perioada de valabilitate si a ofertei) de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va posta scanata in SEAP, iar originalul se va prezenta la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertei Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fiecarui contract subsecvent încheiat, fara T.V.A. Neconstituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru acordul cadru.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cerinta nr. 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice – completare formular DUAE
- Cerinta nr. 2. Neîncadrarea în prevederile art. 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completare formular DUAE. Doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta pentru neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice certificate fiscale privind plata impozitelor, taxelor si a altor contributii la bugetul general consolidat si va evidentia lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta prin intermediul SEAP. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165, 167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Operatorul economic nerezident va prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acesta este rezident, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati adminstrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens de natura celor mai sus mentionate, din care sa rezulte ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în tara în care este stabilit. Daca este cazul, declaratia va fi însotita de traducere realizata de un traducator autorizat. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Pentru completarea formularului DUAE de catre operatorul economic privind neincadrarea acestuia in prevederile art.167 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, persoanele ce detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
In temeiul art 63(1) din legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt:
Director executiv - dr. Bolborea Veronel
Director executiv adjunct – dr. Nicolae Stefan
Sef birou economic si administrativ – Anton Mariea
Sef SCOS Animala – dr. Poteleanu Papusa
Sef LSVSA – dr. Dragomir Simona
Sef birou juridic si resurse umane – Vilceleanu Magdalena
Responsabil procedura, birou economic si administrativ – Strainu Jan
Sef Birou Control oficial Siguranta Alimentelor - Mitroi Mariana
Sef Birou SCIET- Iancului Paula. Cerinta nr.1. Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN ( 7500 Activitati veterinare ) din certificatul constatator emis de ONRC sau din Certificatul de inregistrare fiscala ( emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ) din care sa rezulte obiectul de activitate al cabinetului medical veterinar/ societatii comerciale, specific acestei achizitii publice, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1:
completare formular DUAE
ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta certificat constatator emis de O.N.R.C.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentele vor fi traduse de un traducator autorizat.
Cerinta nr.2. Operatorul economic sa fie inscris in Registrul Unic al Cabinetelor Medical Veterinare, conform Hotarârea nr. 3 din 31.01.2009, a Colegiului Medicilor Veterinari, coroborata cu Legea nr. 160/1998, republicata
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr.2:
completare formular DUAE
ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la cererea Comisiei de evaluare urmatoarele documente:
2.1. Adeverinta de la Colegiul Medicilor Veterinari pe raza caruia este inscrisa Unitatea Medical- Veterinara si medicul veterinar de libera practica responsabil cu efectuarea prestarilor de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Cerinta minima de calificare : prezentarea adeverintei de la CMV din care sa reiasa urmatoarele :
? ca la data de 01 a lunii anterioare in care se face depunerea ofertelor, respectiv, medicul veterinar de libera practica titular al Cabinetului Medical veterinar este inscris in Colegiul Medicilor Veterinari si are platita cotizatia la zi
? ca in ultimele 12 luni, acesta nu a fost sanctionat pe linie profesionala de catre Comisia de Deontologie a Colegiului Medicilor Veterinari
? locul de exercitare a activitatii Unitatii Medical- Veterinare, conform inregistrarii in Registrul Unic al Cabinetelor Medical- Veterinare apartinand Colegiului Medicilor Veterinari, inclusiv a sediilor secundare daca este cazul.
2.2. Copie dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical- Veterinare, eliberat de Colegiul Mediclor Veterinari din Romania, cu valabilitate la data depunerii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.persoana responsabila pentru indeplinirea contractului va fi OBLIGATORIU medic veterinar ( persoana fizica autorizata sau angajat al societatii comerciale ) cu atestat de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari. Celelalte persoane ( daca este cazul ) vor avea studii de specialitate sanitar veterinare ( superioare/ medii- asistent veterinar sau tehnician veterinar, conform COR ISCO 08 ).Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi obligatoriu medicul veterinar titular al Unitatii Medical- Veterinare conform inregistrarii din Registrul Unic al Unitatii Medical- Veterinare. Acest fapt se probeaza cu copia dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical- Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania si cu Adeverinta in original emisa de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania. Neindeplinirea acestei solicitari duce la descalificarea operatorului economic. 2.Se va completa DUAE.3.Ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor va depune in cadrul Documentelor de Calificare urmatoarele documente:3.1. prezentarea unei diplome/ adeverinte de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate pentru persoana responsabila pentru indeplinirea contractului3.2. prezentarea atestatului de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari di Romania, al persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului; 3.3. prezentarea contractelor de munca si a unui extras din programul REVISAL valabil la data depunerii ofertelor, vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca de care apartine operatorul economic din care sa rezulte si timpul de lucru al salariatilor ( sau adeverinta de la ITM ), a diplomelor de bacalaureat si/ sau a altor diplome care atesta absolvirea unei scoli in urma caruia personalul cu contract de munca are dreptul de a fi angajat ca asistent veterinar sau tehnician veterinar, conform COR ISCO 08, si/ sau a diplomei/ adeverintei de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate, ale personalului angajat, acolo unde este cazul.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin 2 din OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 50 % 25
Descriere: Componenta financiara
2. Factorii tehnici 50 % 25
Descriere: A.Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la locul de domiciliu/ resedinta, ( C.I. sau B.I. ) ale responsabilului cu executia contractului si pana la centrul administrativ al UAT pe raza caruia isi are sediul C.S.V.A.-ul pentru care se depune ofertaB. Distanta in kilometri pe drum public deschis circulatiei rutiere, de la sediul principal sau secundar apartinand operatorului economic si pana la centrul administrativ ( sediul Primariei ) pe raza caruia isi are sediul C.S.V.A- ul pentru care se depune oferta
Punctaj maxim total: 50
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
1.Se vor incheia acorduri cadru cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile.Departajarea intre operatorii economici se va face conform criteriului de atribuire.2.Pentru indeplinirea cerintelor minime de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, operatorii economici au dreptul de a se prevala de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si pot invoca sustinerea unui sau a mai multor terti sustinatori, caz in care tertilor sustinatori li se vor aplica intocmai prevederile art. 183- 186 din Legea nr. 98/ 2016.3.DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP.4.DUAE poate fi depus si in format editabil in conformitate cu notificarea ANAP 245/01.09.2016
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Juridic si resurse umane
Adresa postala:  Str. T. Vladimirescu nr 173 , Localitatea:  Slatina , Cod postal:  230081 , Romania , Tel.  +40 372753837 , Email:  dsv-olt@ansv.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 12:59
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.