Căutare

ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173936
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Rascu Ninel
prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN
Alexandria 140056
România
   +40 247312333
   +40 247315790
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de împădurire  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173936/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numar anunt: 173936 / 18.03.2017
Denumire contract: ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140056 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Silvica Teleorman , Tel.  +40 247312333 , In atentia:  Rascu Ninel , Email:  office@alexandria.rosilva.ro , Fax:  +40 247315790 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Pe raza ocoalelor silvice Alexandria si Turnu Magurele
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de impadurire, completari, refaceri, intretineri in plantatii, ajutorarea regenerarii naturale.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231600-4 - Servicii de impadurire (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcin
Valoarea estimata fara TVA: 822,364 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
in cuantum de 4.830 lei pt. lotul 1 si 3.392 lei pt. lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: Art. 36. - (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se constituie în temeiul art. 36 alin. (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, astfel: 1) ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor (contul DS Teleorman: RO20 RZBR 0000 0600 0176 9216 deschis la Raiffeisen Bank Alexandria); 2) depunere la casieria autoritatii contractante (Directia silvica sau ocoale), daca garantia de participare este mai mica de 5.000 de lei; 3) scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari – în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Dovada constituirii garantiei de participare se va face în temeiul art. 36 alin. (4) din HG 395 2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ” Garantie de participare ” impreuna cu DUAE, oferta financiara si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica extinsa). in cuantumul 8% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie:- instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari;- prin virament bancar;- prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si virarea acestora într-un cont aflat la dispozitia beneficiarului, deschis la Trezoreriei Statului de catre prestator. Suma initiala care se depune de catre prestator va fi de 1% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fondul de conservare si regenerare a padurilor.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: director ing. Dumitru Marin, director economic ec. Teodorescu Iulian, ing. Rascu Ninel - comp. Achizitii, consilier juridic Burcea Mirela, ing. Dumitru Iulian – comp. Regenerare, ing. Morus Florin – resp. Regenerare (OS Alexandria), th Iancu Florin - resp. Regenerare (OS Turnu Magurele), ing. Dumitru Victor - comp. SSM, ing Toma Marina - comp. Investitii;
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.
Aten?ionari speciale:
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului va completa si prezenta in conditiile prevazute de art. 60, alin (1) din Norme, formularul DUAE.
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2006, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie numai daca acestea nu au fost prezentate odata cu oferta, referitoare la:
1. Certificat constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta documente echivalente emise de tara de rezidenta.
2. Ofertantul/candidatul are obligatia sa fie autorizat pentru executarea de lucrari in conformitate cu Ordinul MMAP nr. 1763/2015. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor si sa acopere toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini.
3. Ofertantul/candidatul are obligatia sa fie autorizat pentru prestarea de servicii cu produse de protectia plantelor in conformitate cu art. 19 alin (3). din Ordonanta 4/1995 cu modificarile ulterioare. Autorizatie de prestari servicii de protectia plantelor, pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in silvicultura, eliberata de Autoritatea Nationala Fitosanitara prin oficiile judetene conform Ordonantei nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2 / 2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele / ofertele vor fi transmise in conditiile prevazute de art. 60 din HG 395 / 2016.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei este Romana; toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii formularului on-line prin intermediul site-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd . Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va complete DUAE in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e -mail, principala piata a afacerilor).
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac sunt cele prevazute de art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 11:57
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.