Căutare

Echipamente de telecomunicatii

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173932
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   C.I.A.
CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI
Bucuresti 010719
România
   +40 212027000-281
   +40 213197433
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Echipamente de telecomunicaţii  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173932/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Numar anunt: 173932 / 18.03.2017
Denumire contract: Echipamente de telecomunicatii
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010719 , Romania , Punct(e) de contact:  ION DUMITRESCU , Tel.  +40 212027000-281 , In atentia:  C.I.A. , Email:  ion.dumitrescu@rarom.ro , Fax:  +40 213197433 , Adresa internet (URL):  www.rarom.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu surse proprii
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de telecomunicatii
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul central al RAR-RA
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente de telecomunicatii, conform caietului de sarcini
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32522000-8 - Echipamente de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
90 de echipamente Access Point radio (Wi-Fi), a 41 de echipamente Switch Gigabit Ethernet cu PoE si a 43 de echipamente de tip Router wireless, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1,035,300 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare este în suma de 10.350 lei (in conformitate cu prevederile art.II alin. 2 din HG 866/2016) si se va constitui prin virament bancar in contul autoritatii contractante, RO78BRDE410SV19834754100, deschis la BRD-GSG, Sucursala J.L.Calderon, CUI RO1590236 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii. Echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii anun?ului de participare in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, astfel cum prevede art.36, alin.3, din HG 395/2016 si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului.Nedepunerea in SEAP a documentului scanat, care sa ateste constituirea garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, atrage dupa sine respingerea ofertei potrivit art.64 alin.3 din HG 395/2016 coroborat cu art.132 alin.2 din HG 395/2016.Garantia de participare se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. În caz de asociere, GP poate fi constituita de oricare (unul sau mai multi) dintre asociati sau de toti, în numele asocierii respective. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA, conf. art. 39, alin.4, din HG 395/2016.Modul de constituire a garantie de buna executie este în conformitate cu art. 40 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HG nr. 395/2016 aplicându-se corespunzator.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse: surse proprii ale regiei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Completare DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Incadrarea în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului, a subcontractantului, a ofertantului asociat, tertului sustinator (daca este cazul) din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin., art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintelor de mai sus.
Se solicita DUAE inclusiv pentru subcontractant/tertul sustinator (art.170, art.183, art. 193 din Legea 98/2016).
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Pentru persoane juridice straine:
Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotite de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60(1) si (4) din HG 395/20016.
Obligatia prezentarii acestor documente revine inclusiv subcontractantului/tertului sustinator, dupa caz (art. 170 si art. 183 din Legea nr. 98/2016).
În aplicarea art. 63 din L.98/2016, autoritatea contractanta precizeaza numele persoanelor din cadrul R.A.R.-R.A. care detin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1.George-Adrian Dinca - Director General; 2.Mihaela Gheorghe - Director Economic, 3.Gabriel Tudorache - Director Dezvoltare, 4.Irina Râpea- ?ef DJORU, 5.Marinica Matei - Sef Departament Investitii si Achizitii, 6.Florentin Hojbota - Sef Departament Logistica, 7.Adrian Cri?- Sef D.T.I.C., 8.Florina Anca Babii- ?ef Comp. Juridic, 9.Ion dumitrescu-?ef Comp. Investitii ?i Achizi?ii, 10.Aurel Vitalia - Sef Compartiment Plan Analiza Valoare Estimata, 11.Jean Comanescu- Comp. Investitii ?i Achizi?ii - Completare DUAE
Ofertantul (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), subcontractantul, tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la situatia personala, inclusiv în legatura cu conditiile referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei.
Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerintei: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), cu informatiile aferente propriei situatii. DUAE se prezinta de catre ofertant (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), inclusiv pentru subcontractant/tertul sustinator, dupa caz (art. 173 alin. -1- si art. 183 din Legea nr. 98/2016), în format electronic.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare si prezentare DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: Certificat de înregistrare fiscala si Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC. Ofertantul va prezenta, Certificatul constatator (în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea – conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comertului.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificatele constatatoare care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat de inregistrare fiscala si certificatul constatator emis de ONRC urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile prezentate in cadrul certificatelor trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Pentru persoane juridice straine
Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60(1) si (4) din HG 395/20016.
Autoritatea contractanta poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate în prezenta sectiune a fi?ei de date a achizi?iei, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar. Înainte de a se lua o decizie cu privire la declararea ofertei câstigatoare, la solicitarea autoritatii contractante, numai ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative, ca dovada a sustinerii informatiilor incluse în DUAE.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori)
Cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma 1.035.300 lei.
Prezentarea informatiilor generale aferente ultimilor trei ani (2014, 2015, 2016).
Pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: situatiile financiare anuale extrase din aceasta; orice alt document echivalent (rapoarte de audit financiar întocmite de entita?i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic). În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelorDocumentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 (1) si (4) din HG 395/20016.Alte precizari la cap.VI.3. “Alte informatii”
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara. Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse relevante, de natura celor prevazute în cadrul caietului de sarcini.
Dovada experientei similare se face prin prezentarea contractelor, sau partilor relevante din contracte, sau recomandari datate, semnate si parafate de beneficiar, ori a certificatului constatator.
Pentru Ofertantul (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), tertul sustinator/ tertii sustinatori: se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentele de sustinere, cu anexe la acestea, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/ acestora, acordul de asociere; aceste documente vor deveni anexe la contract.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAEModalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerintei: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), cu informatiile aferente propriei situatii, respectiv principalele livrari de produse din ultimii 3 ani (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor), cu date privind valori sau cantitati, dupa caz, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiasa ca ofertantul/ tertul sustinator a livrat produse similare, a carui valoare/a caror valoare cumulata sa reprezinte cel putin 1.035.300 prin unul/mai multe contracte; În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.Operatorii economici vor prezenta contracte/procese verbale/alte documente relevante care sa ateste livrarile de produse. Aceste documente vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE se prezinta de catre ofertant, inclusiv pentru tertul sustinator, dupa caz(art.174 si art 183 din Legea nr.98/2016).În cazul asocierii cerinta va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 (1) si (4) din HG 395/20016.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
a. Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. b. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul total al ofertei”. c. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. d. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice: • ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: nu; • ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: NU; - Nu se va folosi pas de licitare. e. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii LE, asa cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa încheierea rundei de reofertare, operatorii economici vor transmite Autoritatii contractante Formularul de oferta, completat cu noile valori rezultate, in maxim 1zi lucratoare.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
- Nu exista.
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2017 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 22.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ) sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform prevederilor art. 37 din HG 395/2016 atunci când ofertantul se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016;c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.38 din HG nr.395/2016; ofertantii necâstigatori vor preciza contul si banca în care se va face restituirea GP.Informarea ofertantilor/comunicarea rezultatului procedurii-conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 si art. 142 din HG 395/2016;Încheierea contractului -conform art. 143 si art. 144 din Normele la L.98/2016. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.Autoritatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate economica ?i financiara propor?ional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.La solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asocia?ilor care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea economica ?i financiara.Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conform prevederilor Legii nr. 101/2016
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Registrul Auto Român - R.A. - Compartimentul Juridic
Adresa postala:  Calea Grivitei nr. 391A, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010719 , Romania , Tel.  +40 212027000 , Email:  rarom@rarom.ro , Fax:  +40 213181754 , Adresa internet (URL):  www.rarom.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 11:38
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.