Căutare

LICITATIE DESCHISA REACTIVI

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173927
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   ALEXANDRA BARBACARU
str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi
Iasi 700614
România
   +40 332410774
   +40 332410774
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Reactivi de laborator  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173927/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Numar anunt: 173927 / 18.03.2017
Denumire contract: LICITATIE DESCHISA REACTIVI
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala:  str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700614 , Romania , Punct(e) de contact:  ALEXANDRA BARBACARU , Tel.  +40 332410774 , Email:  scr_iasi2004@yahoo.com , Fax:  +40 332410774 , Adresa internet (URL):  www.scr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LICITATIE DESCHISA REACTIVI
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 436, 400.9 si 1, 163, 545.29 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de fondurile alocate si necesitatile efective ale autoritatii contractante, lunar, semestrial, cantitatile minime simaxime prevazute fiind estimative, conforme cu Anexa B si Caietului de sarcini. Cantitatile minime care ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului-cadru coincid cu cantitatea min din caietul de sarcini, cant. min AC si cant.min. CS din ANEXA B a prezentei documentatii.Daca pentru acesti reactivi, Ministerul Sanatatii organizeaza proceduri de achizitiecentralizate, cf. OUG nr. 71/2012 si a normelor de aplicare ale acesteia, in aceasta perioada de 24 luni, atunci prezentul acord cadru isi inceteaza aplicabilitatea urmand a nu mai produce efecte intre partile contractante.Garantia de participare ce se va constitui este in cuantum de 1% din valoarea maxima estimata a contractului subsecvent.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE REACTIVI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXA B
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot cf. art. 20 alin. 8 lit. g HG 395/2016:
lot 1 - val. max. 28875.83 lei
lot 2 - val. max. 6989.28 lei
lot 3 - val. max. 12515.00 lei
lot 4 - val. max. 8368.95 lei
lot 5 - val. max. 3263.65 lei
lot 6 - val. max. 35221.34 lei
lot 7 - val. max. 8845.31 lei
lot 8 - val. max. 89023.68 lei
lot 9 - val. max. 773.33 lei
lot 10 - val. max. 395.00 lei
lot 11 - val. max. 916.00 lei
lot 12 - val. max. 1333.60 lei
lot 13 - val. max. 1040.00 lei
lot 14 - val. max. 119.70 lei
lot 15 - val. max. 917.80 lei
lot 16 - val. max. 839.80 lei
lot 17 - val. max. 960.00 lei
lot 18 - val. max. 63530.90 lei
lot 19 - val. max. 13609.50 lei
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE REACTIVI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXA B
Valoarea estimata fara TVA: intre 436, 400.9 si 1, 163, 545.29 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
In sectiunea LOTURI se regaseste garantia de participare pt fiecare lot in parte (1% din valoarea maxima estimata a contractului/acordului cadru conf. prevederilor art. II alin. 2 din HG 866/2016 pentru modificarea si completarea HG nr. 395/2016)– garantia se poate constitui in totalitate sau doar pentru lotul ofertat. Perioada de valabilit :180 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor •Garantia de particip se poate constitui conf.art.36 din HG nr.395/2016:•instrum de garantare emis în cond. legii de o societ bancara sau de o societ de asig care se prezinta, în cuantumul si pentru per prevaz • - virament bancar în contul RO32TREZ4065006XXX015632 •Dovada garantiei de particip se va depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor cf. art. 36 alin. 7 din H. G. 395/2016 • În cazul în care Garantia de particip se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va folosi modelul atasat în sect formulare.Conform art. 36, alin. 6 din HG.395/2016, in cazul in care val. garantiei de part. este mai mica de 5000 lei, se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume in numerar. ATENTIE!Cuantumul garantiei de participare este acelasi pentru toti ofertantii, inclusiv pentru IMM – uri (art. 16 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 a fost abrogat prin prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice).
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorii economici clasati pe primelele 3 locuri in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
•Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
1.ec. CUMPAT CARMEN MARINELA, in calitate de manager
2.dr. BALTAG DORU, in calitate de director medical
3.ec. HUTU DANIELA, in calitate de director financiar-contabil
4.dr. POPA FLORENTINA, in calitate de director de ingrijiri
5.insp. MACARI VLADIMIR, in calitate de sef serviciu administrativ
6.av. MUNTEANU-VASILIU ADRIANA, juridic.
De asemenea subcontractantii propusi trebuie sa nu se gaseasca in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE va fi completata si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Potrivit art. 60 din HG 395/2016, operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, II, III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Înainte de atribuirea contractului de produse, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe locul intai, doi, trei in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati
competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.
Documentele cerute la Cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator.
In vederea prevenirii aparitiei erorilor si combaterea fenomenului coruptiei în domeniul achizitiilor publice si pentru o abordare unitara si nediscriminatorie a ofertantilor, acest criteriu de calificare este necesar pentru a dovedi ca ofertantul este inregistrat ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.
Informatiile solicitate in cadrul acestei sectiuni ne sunt necesare in vederea asigurarii autoritatii contractante ca derularea propriu-zisa a contractului cu ofertantii declarati castigatori, nu va fi impiedicata de aparitia unor situati juridice care nu au putut fi cunoscute la momentul licitatiei, de genul: societatea comerciala inregistreaza anumite deficiente la Oficiul Registrului Comertului de natura sa puna in imposibilitate buna functionare, starea prezenta a societatii comerciale respective.
Cerinta nr.2- Aviz de functionare din partea Ministerului Sanatatii (inclusiv ANEXELE), pe numele ofertantului, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul XX “Dispozitive medicale” - copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”.
Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)-Partea a II-a referitoare la inscrierea pe o lista oficiala a operatorilor economici agreati sau detinerea unei certificari echivalente, urmând ca documentul justificativ, respectiv Avizul de functionare din partea Ministerului Sanatatii (inclusiv ANEXELE), pe numele ofertantului, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul XX “Dispozitive medicale” sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.
Documentele cerute la Cerinta nr. 2 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Dovada privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asocierea
Produsele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate/ declaratii de conformitate cu marcaj CE sau documente echivalente (pentru proddusele din afara spatiului UE) pentru fiecare lot ofertat in parte care presupune documentele mentionate anterior.
Ofertantul va prezenta va prezenta esantioane, descrieri sau forografii ale produselor ofertate.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN
ISO 9001, sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va face dovada livrarii in ultimii 3 ani a unuia sau mai multor produse similare prin prezentarea de documente justificative ce pot fi certificate constatatoare/ recomandari/procese verbale de receptie/alte documente.Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa.Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractanteOperatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa.Se ataseaza si acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractanteMod de indeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor face dovada faptului ca indeplinesc si respecta cerinta, prezentand in acest sens documente relevante, respectiv certificate de calitate/ declaratii de conformitate cu marcaj CE sau documente echivalente (pentru proddusele din afara spatiului UE) emise de producator pentru dispozitivul medical fabricat sau certificate de conformitate CE valabile pentru dispozitivele medicale conform art. 5 alin. 3 lit. c din Ordinul Ministerului Sanatatii 1008/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale ce atesta conformitatea produsului cu cerinbtele din Directiva Europeana 93/42/EEC, in termen de valabilitate la data prezentarii documentului/ . Documentele cerute vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.Completare DUAE. Conform art. 179 lit. l) din Legea 98/2016. - Operatorii economici vor prezenta esantioane, descrieri sau forografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificate la solicitarea autoritatii contractante pentru toate pozitiile ofertate.Esantioanele, descrierile sau fotografiile urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul internediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Predarea acestora se va efectua, pe baza de Proces verbal de predare, confirmat de primire de catre autoritatea contractanta, la sediul central, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi - Str. Pantelimon Halipa nr.14 intre ore 9.00 si 15.00 (secretariatul unitatii). Acestea trebuie ambalate si etichetate conf reglementarilor legale in vigoare. Esantioanele, descrierile sau fotografiile prezentate de catre ofertantul castigator se pastreaza ca etalon. Neprezentarea de esantioane, descrieri sau forografii ale produselor ofertate se va considera motiv de respingere a ofertei pentru lotul respectiv.Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Ofertantii vor face dovada faptului ca indeplinesc si respecta standardele de asigurare a calitatii, prezentand in acest sens documente relevante (ISO 9001 sau alte standarde echivalente). Se accepta si ofertantii care prezinta documente edificatoare ca sunt în curs de autorizare/reautorizare. Documentul cerut la Cerinta nr. 1 va fi prezentat si de catre ofertantul asociat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in loculdocumentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresahttps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro). Înainte deatribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita primilor operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturorcriteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, sau echivalent va fiprezentata si de catre ofertantul asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. In cazul in care operatorii economici clasati pe primele trei locuri nu detin un certificat decalitate astfel cum estesolicitat, se vor accepta alte probe sau dovezi prezentate, in masura in care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. (conform art. 200 LG 98/2016).
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe primul loc, al doilea loc sau al treilea loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea de preturi noi depuse in sistemul SEAP. Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneazain mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 precizam modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari operatorilor economici, respectand prevederile art.92/Legea 98/2016 si art.134/HG 395/2016.Nota:"specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de SAU ECHIVALENT" (art.56 din Legea 98/2016). Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro.Comunicarile de orice fel se vor realiza prin posta, e-mail, fax, SEAP, etc.NOTA: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Atentie !! se va pastra extensia .xml Documentele vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa !!
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CF. LEGII NR. 101/2016
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14 , Localitatea:  IASI , Cod postal:  700614 , Romania , Tel.  +4 0332410774 , Email:  achizitii@scr.ro , Fax:  +4 0332410774 , Adresa internet (URL):  www.scr.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 10:21
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.