Căutare

Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare în zona de sud a judetului Vrancea”

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173920
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Sacalus Mihail-Gabriel
Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1
Focsani 620098
România
   +40 372372146
   +40 372372447
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii informatice   Servicii de formare în informatică   Servicii de întreţinere şi reparaţii de software   Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice   Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173920/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Numar anunt: 173920 / 18.03.2017
Denumire contract: Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare în zona de sud a judetului Vrancea”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala:  Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1 , Localitatea:  Focsani , Cod postal:  620098 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia dezvoltare durabila managementul proiectelor si achizitii publice , Tel.  +40 372372146 , In atentia:  Sacalus Mihail-Gabriel , Email:  achizitiicjvrancea@yahoo.com , Fax:  +40 372372447 , Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare în zona de sud a judetului Vrancea”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Serviciile se vor presta la sediul achizitorului sau, dupa caz, la sediile beneficiarilor finali. Informatii detaliate despre beneficiarii finali se gasesc in caietele de sarcini.
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 43 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 414, 249.32 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Achizitorul estimeaza ca durata unui singur contract subsecvent va fi cuprinsa intre 8 luni (aferenta celui mai mic contract subsecvent) si 12 luni (aferenta celui mai mare contract subsecvent). De asemenea, achizitorul estimeaza ca frecventa cu care se vor atribui contractele subsecvente este de 1 pe an. Valoarea estimata pentru cel mai mic contract subsecvent ce se va atribui pe durat acordului – cadru este de 238.642, 52 lei fara T.V.A. iar valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 404.031, 48 lei fara T.V.A.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta procedura de atribuire vizeaza incheierea unui acord - cadru pe o perioada de 43 de luni pentru asigurarea mentenantei sistemului informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare in zona de sud a judetului Vrancea”. Serviciile de mentenanta privesc atat modulele software cat si componentele harware.
Serviciile de mentenanta software cuprind atat remedierea erorilor aparute in functionarea programelor/aplicatiilor utilizate in cadrul sistemului informatic integrat cat si actualizarea acestora pentru a corespunde modificarilor legislative ce vor avea loc in perioada de valabilitate stabilita de achizitor pentru acordul cadru ce face obiectul prezentei proceduri. De asemene, in cazul in care componentele hardware ale sistemului informatic integrat vor suferi modificari, contractantul va asigura actualizarea sistemului informatic astfel incat acesta sa poata rula pe noile componente fizice. Ori de cate ori este necesar, contractantul va asigura instruirea personalului apartinand achizitorului sau beneficiarilor cu privire la modul de utilizare a componentelor software ale sistemului informatic integrat.
Serviciile de mentenanta hardware cuprind atat remedierea defectelor semnalate cu privire la componentele fizice ale sistemului informatic integrat cat si verificarea periodica a modului de functionare a acestora. De asemenea, daca este necesar, contractantul va asigura relocarea/instalarea componentelor hardware in locatiile indicate de achizitor sau de beneficiari. Ori de cate ori este necesar, contractantul va asigura instruirea personalului apartinand achizitorului sau beneficiarilor cu privire la modul de utilizare a componentelor hardware ale sistemului informatic integrat.
Detalii suplimentare cu privire la obligatiile contractantului (atat cele referitoare la componentele hardware cat si la cele software) se gasesc in documentatia de atribuire (caietul de sarcini, modelul de contract-subsecvent si de acord-cadru etc).
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)
50320000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
50323000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
80533100-0 - Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Achizitorul estimeaza ca pe durata intregului acord-cadru se vor achizitiona servicii de mentenata pe minim 12 luni pentru componentele hardware si software ale sistemului informatic integrat. Informatii cu privire la cantitatile minime exacte ce se vor achizitiona pe durata intregului acord-cadru se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru .
De asemenea, achizitorul estimeaza ca pe durata intregului acord-cadru se vor achizitiona servicii de mentenata pe maxim 43 de luni pentru componentele hardware si software ale sistemului informatic integrat. Informatii cu privire la cantitatile maxime exacte ce se vor achizitiona pe durata intregului acord-cadru se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru.
Cantitatile minime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru fiind aferente celui mai mic contract subsecvent (respectiv contractul ce se va încheia pentru asigurarea mentenantei pana la data de 31.12.2017).
In sfarsit, cantitatile maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru fiind aferente unui contract subsecvent complet incheiat pe o durata de 12 luni dupa expirarea perioadelor de garantie pentru toate elementele sistemului.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 414, 249.32 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
43 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 4.000 lei (sau echivalentul in alta valuta). Echivalenta pentru garantiile depuse in alta valuta se va determina la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (art. 36 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani iar codul fiscal este 4350394. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie scanata si incarcata pe SEAP pana cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA (art. 39 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Constituirea garantiei de buna executie se face in oricare dintre formele prevazute la art. 40 alin. (1) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie (daca este constituita in formele prevazute de art. 40 alin. (1)) emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent (art. 39 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea acordului-cadru/contractelor-subsecvente se va face din bugetul local.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) sau membrii organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: cazierul judiciar al operatorului economic/persoanelor mentionate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sau alte documente echivalente).
Cerinta 2 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: Certificatul de atestare fiscala privind datoriile restante la bugetul consolidat general sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii lor).
Cerinta 3 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la situatile de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu prezenta procedura precizam ca la nivelul autoritatii contractante sunt persoane cu functie de decizie urmatorii: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea - Oprisan Marian, Vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea - Cel - Mare Ionel, Directorii executivi - Sacalus Mihail - Gabriel, Dita Dumitru, Iordache Romeo, Olaru Daniela, Consilierii judeteni - Guguianu Constantin, Balan Doru Geany, Melinte Vasile, Buzarnescu Stefan, Blindu Nicusor, Cristian Danut, Marin Laurentiu Daniel, Ochean Valentin, Esanu Aura - Lacramioara, Raducanu Aurelian – Catalin, Ghetu Catalin, Badiu Adrian, Adam Mircea, Nica George - Claudiu, Mocanu Dan - Adrian, Stoica Elena, Atarcicov Adrian, Sapunaru Dorina, Bostan Liviu, Vraciu Dorina, Nedelcu Florin, Stroe Norocel – Pompiliu, Irimia Cristinel, Diaconu Emilian, Cretu Adrian – Vasile, Burdusa Ovidiu, Epure Alexandru – Ciprian, Lungu Paul Andrei, Olteanu Alin - Daniel, Oprea Ion, Ciumac Victor.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate in prezeta sectiune sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Conditie de calificare: Operatori economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Astfel, ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune) trebuie sa faca dovada faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul sau de activitate (in cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului ci poate sa se regaseasca si in activitatile secundare.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, conform actului normativ anterior mentionat "autoritatile contractante (...) pot alege sa limiteze informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse". Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu certificate constatatoare privind inregistrarea intr-un registru de tipul Registrului Comertului/Acte constitutive/Statute sau alte documentele echivalente etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei totala de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2016, 2015 si 2014) este in valoare de minim 800.000 lei.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca media cifrei totale de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile este in valoare de minim: 800.000 lei. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, conform actului normativ anterior mentionat "autoritatile contractante (...) pot alege sa limiteze informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse". Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea economica si financiara.Conform art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul sustinator/tertii sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului sustinator/tertilor sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca a prestat servicii similare in ultimii 3 ani (de exemplu: servicii de mentenanta software/hardware, de realizare de sisteme informatice etc) in valoare cumulata de minim 400.000 lei fara T.V.A.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de minim: 400.000 lei fara T.V.A. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
In cazul ofertelor comune se vor depune, odata cu D.U.A.E.-urile, si acordurile de asociere. Documentele justificative (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori.
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Cerinta 2 – Demonstrarea faptului ca ofertantul dispune de personalul necesar prestarii serviciilor sau a obtinut angajamentul de participare al acestuia.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Achizitorul nu solicita dar va lua in considerare si capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor (in acest sens, in cazul subcontractarii, se vor preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze). Se solicita un manager de proiect cu studii superioare sau atestat de manager de proiect.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care rezulta personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie din D.U.A.E.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: diploma de studii, certificatul de manager de proiect etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: diploma de studii, certificatul de manager de proiect etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: diploma de studii, certificatul de manager de proiect etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala.In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala.In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2017 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
In cazul in care, dupa evaluarea ofertelor depuse, exista doua sau mai multe propuneri financiare clasate pe locurile 1-3 cu acelasi pret, achizitorul va solicita tuturor ofertantilor aflati pe aceste locuri reofertarea preturilor in runde succesive pana cand se va putea stabili cate o singura oferta pe fiecare din locurile 1-3. In acest sens, achizitorul va trimite solicitari de reofertare, simultan, tuturor ofertantilor clasati pe locurile 1 - 3. Termenul limita de raspuns stabilit va fi acelasi pentru toti ofertantii. Ofertantii vor raspunde prin postrea pe S.E.A.P. a noilor propuneri financiare semnate electronic. Intrucat procedura este integral online toate comunicarile efectuate in cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul S.E.A.P. (de exemplu toate solicitarile de clarificari/raspunsurile la acestea, fie ca provin de la ofertanti sau achizitor, se vor transmite prin intermediul S.E.A.P.).
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia dezvoltare durabila, managementul proiectelor si achiziti publice
Adresa postala:  Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1 , Localitatea:  Focsani , Cod postal:  64098 , Romania , Tel.  +40 372372146 , Email:  achizitiicjvrancea@yahoo.com , Fax:  +40 372372447 , Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 08:55
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.