Căutare

Acord-cadru 24 de luni de furnizare medicamente III ( sistem nervos, sistem respirator)

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173917
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Comp. Achizitii publice - ec. Pisica Marilena
Str.Plevnei nr.36
Caracal 235200
România
   +40 249512884
   +40 249512373
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Medicamente pentru sistemul respirator   Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale   Produse farmaceutice  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173917/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
Numar anunt: 173917 / 18.03.2017
Denumire contract: Acord-cadru 24 de luni de furnizare medicamente III ( sistem nervos, sistem respirator)
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL CARACAL
Adresa postala:  Str.Plevnei nr.36 , Localitatea:  Caracal , Cod postal:  235200 , Romania , Punct(e) de contact:  EUGENIA GHEORGHE , Tel.  +40 249512884 , In atentia:  Comp. Achizitii publice - ec. Pisica Marilena , Email:  spitalseap@gmail.com , Fax:  +40 249512373 , Adresa internet (URL):  www.smcaracal.webs.com , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Municipal
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru 24 de luni de furnizare medicamente III ( sistem nervos, sistem respirator)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Municipal Caracal - str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt, Caracal
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 071, 700 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial sau semestrial.Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent sunt specificate in caietul de sarcini.Valorile estimate ale celor mai mari contracte subsecvente sunt specificate in Anexa B - Informatii privind loturile.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente necesare pacientilor internati in cadrul Spitalului Municipal Caracal
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
33660000-4 - Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale (Rev.2)
33670000-7 - Medicamente pentru sistemul respirator (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata este aferenta cantitatii maxime estimate a acordului cadru.
Estimarile cantitatilor minime si maxime solicitate pe intreaga durata a acordului-cadru, precum si cele care pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent sunt specificate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 071, 700 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
G.P. nu depaseste 1% din valoarea estimata a acordului-cadru/lot, conform anexei B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru echivalenta leu/alta valuta, pentru o garantie de participare depusa in valuta, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36. alin.(1) din HG nr. 395/2016 prin virament in contul de garantii al autoritatii contractante, Spitalul Municipal Caracal, RO04TREZ5075006xxx003763 deschis la Trez. Caracal , CIF 4395086 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va posta scanata in SEAP si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. G.P. se retine in conformitate cu prevederile art. 37 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii obtinute din serviciile medicale prestate de Spitalul Municipal Caracal si decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Olt - Fonduri bugetare
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa si prezenta DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusive asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii conditiilor de capacitate, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante ofertantilor clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dr. Buiculescu Daniela Liana – Manager, Dr. Tuta Mihnea - Director medical, Ec. Mitran Marian - Director financiar-contabil, as. Princ. Georoceanu Cornel - Director de ingrijiri medicale, Gheorghe Eugenia - Sef Serviciu A.T.A.P.C.A., ec. Pisica Marilena, ref. IA Tecu Claudia Silvia, ref. de specialitate III- Patru Iuliana Anisoara, Farm. Sef – Turbatu Irina Elena, cons.
jur. Patru Monica Luminita, cons. jur. Ileana Ionela Laura.
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acesteia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau
inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident.
2. Autorizatie de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII
Medicamentul, art. 800, cu modificarile si completarile ulterioare si OAP Nr. 131/2016, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de
medicamente de uz uman.
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Subcontractantii si/sau tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante ofertantilor clasati pe locurile 1, 2, 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3635/27.02.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2017 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
Procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Solicitarile de clarificari se vor transmite prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate "Intrebari" din detaliul procedurii deatribuire/lotului aflate in desfasurare. Procedura de atribuire se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru cu 3 operatori economici. Departajarea acestora se va face in functie de criteriul "pretul cel mai scazut". Castigatorii/semnatarii acordului-cadru vor fi cei a caror oferta admisibila se situeaza in primele 3 locuri in clasamentul final. Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial sau semestrial cu operatorul economic parte la acordul-cadru aflat pe locul 1. In situatia in care operatorul economic parte la acordul-cadru aflat pe locul 1 nu are capacitatea de a raspunde solicitarilor autoritatii contractante, atunci contractul subsecvent se va incheia cu urmatorul operator economic parte la acordul-cadru. Modul de departajare al ofertelor cu pret egal : avand in vedere ca acordul cadru se încheie cu un numar maxim de 3 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Reofertarea se va realiza prin incarcarea electronica in SEAP de documente care contin noile preturi. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si termenele
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Municipal Caracal.
Adresa postala:  Str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt , , Localitatea:  Caracal , Cod postal:  235200 , Romania , Tel.  +40 249512880 , Email:  smcaracal@gmail.com , Fax:  +40 249512373 , Adresa internet (URL):  www. smcaracal.webs.com
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.03.2017 08:32
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.