Căutare

Furnizare Autoturisme

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173913
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   MIhai GHEORGHITOIU
bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Bucuresti 010873
România
   +40 213136320
   +40 213116680
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Autoturisme  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173913/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Numar anunt: 173913 / 18.03.2017
Denumire contract: Furnizare Autoturisme
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER
Adresa postala:  bld. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Dorin STEFAN , Tel.  +40 213136320 , In atentia:  MIhai GHEORGHITOIU , Email:  relatii-publice@isctr-mt.ro , Fax:  +40 213116680 , Adresa internet (URL):  www.isctr-mt.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: Controlul in transportul rutier
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Autoturisme
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze 15 autoturisme personalizate pentru efectuarea controlului in trafic.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
15 Autoturisme
Valoarea estimata fara TVA: 1,021,008.4 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 10.000 lei; Garantia se va constitui in conformitate cu prevederile art. 35 si 36 din H.G. 395/2016. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (documentul va fi transmis in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor) sau prin virament bancar, in cuantumul prevazut in documentatie si va fi valabil 90 zile (cel putin egala cu valabilitatea ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor. Contul in care se va constitui garantia de participare este: RO38TREZ7015005XXX013386 Trezoreria sector 1, CF 29348330. Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38, din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Data de referinta la care se va face echivalenta leu/alta valuta a cursului comunicat de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP. Da. Cuantumul garantiei de buna executie, exprimat procentual si este de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie se prezinta în original la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, in original, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Aceste documente pot fi:
1. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
3. Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, in baza prevederilor art. 165 si 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016.
4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
b) Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Declaratia privind neincadrarea in art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta de ofertanti/terti sustinatori/subcontractanti la data limita de depunere a ofertelor”.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier:
Inspector de stat Sef – Dorin Costel STEFAN
Director Economic – Corina LUNGAN
Director Directia Achizitii Publice si Administrativ – Valeru RADUCA
Sef Serviciul Achizitii Publice – Mihai GHEORGHITOIU
Sef Serviciul Monitorizare ?i Control – Mihai ALECU
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Atestarea formei de inregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original, copie legalizata, sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” valabil la data depunerii documentului (certificatului) din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
a) Pentru persoanele fizice/ juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul), ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale, la momentul prezentarii acestuia.
b) Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei, trebuie prezentate in original, la solicitarea autoritatii contractante numai, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul
În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la încheierea contractului de achizitie
publica (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica.
Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Informatii privind asociatii – Daca este cazul
Numai pentru ofertele depuse in asociere de mai multi agenti economici se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului. Încadrarea asociatilor în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative, care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila. 2. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. 3. Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica, conform legii. 4. In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va depune Cerere de participare la procedura - Se va completa Formularul nr. 1. Formularul se va completa obligatoriu ?i de catre subcontractantul propus sau tertul sustinator, daca este cazul.5. Operatori economici au obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. DUAE poate fi accesat în vederea completarii prin intermediul link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 725597311 , Email:  achizitii@isctr-mt.ro , Fax:  +40 213116680 , Adresa internet (URL):  www.isctr-mt.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
16.03.2017 16:48
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.