Căutare

Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:173910
   Mar 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Marius Chirila
B-dul Carol I nr. 24
Bucuresti 020931
România
   +40 213072482
   +40 213072316
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate   Computere portabile   Computere personale  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 173910/18.03.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Numar anunt: 173910 / 18.03.2017
Denumire contract: Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala:  B-dul Carol I nr. 24 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020931 , Romania , Punct(e) de contact:  Marius CHIRILA , Tel.  +40 213072482 , In atentia:  Marius Chirila , Email:  marina.orban@madr.ro, flori.baitan@madr.ro, marius.chirila@madr.ro, irina.sandu@madr.ro, alecs.ploesteanu@madr.ro , Fax:  +40 213072316 , Adresa internet (URL):  www.madr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Autoritatii Contractante: B-dul Carol I nr. 2- 4, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 119, 999.99 si 1, 069, 999.89 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de furnizare calculatoare tip desktop, laptopuri si licente Microsoft Office Standard, conform cerintelor specificate in caietul de sarcini.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1:
Cantitati minime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 10 buc calc desktop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 50 buc calc desktop si 50 buc licente
Cantitati minime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 10 buc calc desktop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 150 buc calc desktop si 150 buc licente
LOTUL 2:
Cantitati minime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 10 buc laptop si 10 buc licente
Cantitati maxime ale contractelor subsecvente (durata 4 luni): 15 buc laptop si 15 buc licente
Cantitati minime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 10 buc laptop si10 buc licente
Cantitati maxime ale acordului-cadru (durata 12 luni): 30 buc laptop si 30 buc licente
Valoarea estimata fara TVA: intre 119, 999.99 si 1, 069, 999.89 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
GP: Lotul 1: 2.958, 33 lei si Lotul 2: 912, 49 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata a celui mai mare subsecvent pentru fiecare lot in parte. GP constituita in alta moneda decat leul, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data pub anunt de part. GP se va constitui pentru fiecare lot in parte fie prin virament bancar si in contul MADR, CF: 4221187 deschis la ATCPMB – SPLAIUL UNIRII NR. 6-8, SECTOR 4, BUCURESTI, COD IBAN: RO33TREZ7005005XXX000152 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea conform art. 36 alin. (1) din HG nr.395/2016. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. a) si al art. 64 alin. (3) din HG 395/2016 de aplicare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Perioada de valabilitate a GP: minim 90 zile de la data limita stabilita pentru dep of. Daca GP se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 395/2016. GP se va returna de catre AC conform prevederilor art. 38 din H.G. nr. 395/2016 de aplicare a Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Mod de prezentare – dovada constituirii garantiei/instrumentului de garantare se prezinta in SEAP semnata cu semnatura electronica. In cazul dep of in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op ec. Garantia de buna executie în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, în conformitate cu prevederile art. 39 alin (4) din H.G. nr 395/20116. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent în conditiile legii, cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii/Tertii sustinatori/Subcontractantii participanti la procedura nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1. Neincadrarea in prevederile art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE,
2. Neincadrarea in prevederile art. 165 din legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE,
3. Neincadrarea in prevederile art. 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice- se va completa DUAE,
4. Neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice - se va completa DUAE. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE (Formular nr. 3 si Anexa F3).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului sus mentionat sunt urmatoarele:
•Petre DAEA – Ministru,
•Miron MOLDOVAN – Director Cabinet Ministru;
•Daniel Dumitru BOTANOIU – Secretar de Stat;
•Lucian DUMITRU – Secretar General Adjunct;
•Maria SERBAN - Director General,
•Rela-Nicoleta STEFANESCU – Director,
•Alecsandru PLOESTEANU - Sef serviciu,
•Marina ORBAN - Consilier,
•Marius CHIRILA - Consilier,
•Florica BAITAN - Consilier,
•Irina SANDU – Consilier,
•Mihai ANGHEL – Consilier,
•Domnita ALEXANDRU – Consilier,
•Violeta CAMPEANU– Consilier,
•Aurel BOJA – Consilier,
•Gheorghe DUTA – Referent.
Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza capacitatea lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatii pentru persoanele juridice straine: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile ce caracterizeaza capacitatea lor. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere dintre cele descrise mai sus. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul acordului-cadru. În cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de înregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine, iar documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta – informatii referitoare la îndeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, în original sau copie cu mentiunea "conform cu originalul" valabil la data prezentarii acestuia din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actuale si reale la momentul prezentarii. Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta valoarea cifrei de afaceri globala din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) raportata la valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot, care sa fie de minim: pt Lot 1: 295.833, 3 lei si pt Lot 2: 91.249, 95 lei.
Confirmarea indeplinirii cerintei se va realiza prin prezentarea: bilanturi contabile/audituri financiare/ raportul cenzorilor sau orice alte documente care demonstreaza îndeplinirea cerintei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Pentru calculul echivalentei euro/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (2014, 2015, 2016).Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.Ofertantii nerezidenti vor prezenta orice documente edificatoare, emise sau eliberate de autoritatile competente din tara de origine sau provenienta, din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv îndeplinirea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri din ultimii 3 ani. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse de natura si complexitate similara.
Ofertantul va completa Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani din care sa reiasa ca operatorul economic a livrat produse similare, la nivelul unui contract sau mai multe, in valoarea cumulata de cel putin pt Lot 1: 295.833, 3 lei ?i pt Lot 2: 91.249, 95 lei.
Ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, descrierea produselor furnizate, perioadele de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati publice sau clienti privati. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de orice documente/certificari (copii dupa contracte/recomandari datate, semnate si parafate de emitent/procese verbale, documente constatatoare sau echivalent) care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul si obiectul contractului; tipul produselor livrate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a furnizat în procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul îndeplinit de acesta si faptul ca produsele furnizate de ofertant au fost în domeniul solicitat).
Ofertantii trebuie sa faca dovada, în vederea confirmarii asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, ca îndeplinesc conditiile de certificare a sistemului de management al calitatii, pentru activitatile ce fac obiectul acordului cadru, în conformitate cu dispozitiile art. 200 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii vor face dovada ca detin Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise în conditiile art. 200 din Legea nr. 98/2016, aflat în termenul de valabilitate la data prezentarii acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor privind principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Totodata, ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
78924/24.02.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 22.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile mentionat la pct. I.1 Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” si la Sectiunea ”întrebari” din cadrul anuntului de participare, pe site-ul www.e-licitatie.ro.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si financiare: În cazul în care în scopul verificarii documentelor de calificare, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau în scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic si semnate cu semnatura electronica extinsa de catre ofertant. În perioada de evaluare ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/mail. Pentru a respecta prevederile art. 20 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Ofertele care nu sunt însotite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b. din HG nr. 395/2016.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea 101/2016, în termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Serviciul Investitii si Achizitii
Adresa postala:  B.dul. Carol I, nr. 2-4, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030931 , Romania , Tel.  +40 213072482 , Fax:  +40 213072316
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
16.03.2017 15:32
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.