Căutare

Servicii intretinere si reparatii acumulatoare MOP (Utilitati)

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:148546
   Dec 16, 2013
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Iovanescu Aristina
BARIERA VALCII, NR.195
Craiova 200716
România
   +40 0372511505
   +40 0251599495
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex  

Textul original

      
Anunt de participare (utilitati) numarul 148546/16.12.2013
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 148546 / 16.12.2013
Denumire contract: Servicii intretinere si reparatii acumulatoare MOP
Stare procedura: In desfasurare
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  BARIERA VALCII, NR.195 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200716 , Romania , Punct(e) de contact:  Iovanescu Aristina , Tel.  +40 0372511505 , Email:  ari.iov@secraiova.rdscv.ro , Fax:  +40 0251599495 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii intretinere si reparatii acumulatoare MOP
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Craiova II, Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii intretinere si reparatii acumulatoare MOP pentru intrerupatori tip IO 110kv
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Servicii intretinere si reparatii acumulatoare MOP=4 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 15,405.49 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 300,00 lei;Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata:a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular 10), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:-conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau-neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO 73 BRDE 170S V875 6166 1700, BRD – Agentia Brazda lui Novac; CIF: 31454260;Nota: in cazul in care garantia de participare se constituie in alta valuta, cursul de referinta leu/alta valuta care se va avea in vedere pentru echivalenta, este cursul anuntat de BNR in data publicarii anuntului in SEAP.c) Lichiditati depuse la casieria S.E.Craiova II. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 aliniatul (1) din HG 925/2006 modificat de HG 834/2010; conform art.90 aliniatul (3) din HG 925/2006 modificat de HG 1045/2011. Este de preferat ca aceasta garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea:prezentare Formularul 12A in original;
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:prezentare Formularul 12B in original;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta(conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010):prezentare Formularul 1 in original;
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din Ordonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:prezentare Formularul 2 in original;
Nota:
Persoane cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II: Dan VASILE – Director Sucursala Electrocentrale Craiova II; Cristian BASESCU – Director Economic; Marian MOTOCU- Director Tehnic; Lucian SCARLATESCU – Director Achizitii; Persoane juridice/fizice române: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Datele inscrise in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere o ofertelor.
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, daca in cadrul ofertei acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: Prezentare documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.
Operatorul economic trebuie sa prezinte autorizatie ISCIR INSPECT IT, conform Prescriptiei tehnice ISCIR PT C5-2003, Colectia ISCIR – cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, art.3.2.1.Se va prezenta autorizarea in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Pentru principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, se vor prezenta documente in copie lizibila certificate conform cu originalul.
Prezentare Formular 8, in original.
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are implementat un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Documentele se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 13:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova II , Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj, eta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Craiova II
Adresa postala:  str.Bariera Valcii nr.195 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200716 , Romania , Tel.  +40 0372511505
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 14:25
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.